Preaload Image
Back

Органи Средње школе УТЕ

Средња школа УТЕ има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са чланом 114 Закона о основама система образовања и васпитања, Оснивачким актом и Статутом.

 

 

орган управљања

у Средњој школи УТЕ је Школски одбор

Надлежност Школског одбора Средње школе УТЕ:

 • доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс за избор директора установе;
 • закључује са директором установе уговор;
 • одлучује о правима и обавезама директора установе;
 • доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

орган руковођења

у Средњој школи УТЕ је Директор школе

Осим послова утврђених законом и Статутом Средње школе УТЕ, директор:

 • планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
 • је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • је одговоран за остваривање развојног плана установе;
 • одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
 • сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 • пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
 • организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
 • планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
 • је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
 • предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
 • је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
 • обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
 • сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;
 • образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
 • сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;
 • подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;
 • доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
 • обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;
 • сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
 • одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
 • обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом.

 

Савет родитеља

У савет родитеља Средње школе УТЕ бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Надлежност Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, Директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се Статутом, а рад Пословником о раду Савета родитеља.