Preaload Image
Back

Зашто је битно одабрати најбољу праксу?

Практични облици наставе у Средњој школи УТЕ (ПОН) кроз које се развијају практична знања, вештине, способности и ставови у средњем стручном образовању су: практична настава, настава у блоку, професионална пракса и вежбе.

Средња школа УТЕ је обезбедила услове свим својим ученицима да стекну знање које им је неопходно пружајући им и квалитетну стручну праксу у најпрестижнијим објектима угоститељско-туристичке привреде као и у другим приватним и државним установама и организацијама у којима могу да развију све неопходне вештине и знања за своју професију.

Средња школа УТЕ има успешну пословно-техничку сарадњу са великим бројем истакнутих компанија угоститељско-туристичке привреде (са хотелима највише категорије у Београду и у туристичким центрима широм Србије; са великим бројем ресторана; са најуспешнијим домаћим и иностраним туристичким агенцијама), са књиговодственим агенцијама, банкама и другим финансијским организацијама, као и са државним установама.

Ученици се током школовања у Средњој школи УТЕ континуирано упорзнају са процесима рада различитих врста предузећа и организација што им пружа јединствено искуство у даљем напретку и каријери. Пружање адекватне и свеобухватне практичне наставе данас представља главни предуслов за напредак у каријери, шансом за добијање бољег и плаћенијег посла, као и предиспозицији за отпочињање самосталне предузетничке делатности.

Могућност ученицима да за време трајања школовања у Средњој школи УТЕ обаве праксу у великом броју врхунских објеката, да упознају и стекну знање од многих истакнутих ментора и професионалаца има за циљ комплетирање знања из свих релевантних стручних обалсти и процеса рада, како би наши ученици по завршетку школовања били што спремнији за замосталан и тимски рад; како би се захваљујући стеченом искуству лакше определили за област, избор и врсту посла; и како би на најбољи начин применили стечено знање и искуство и тиме унапредили даљи раст и развој своје професије.

Који облици практичне наставе постоје у Средњој школи УТЕ?

програм праксе се састоји из више фаза од којих свака има за циљ оспособљавање ученика за одређени сектор професионалне делатности

Практични облици наставе у Средњој школи УТЕ (ПОН) кроз које се развијају практична знања, вештине, способности и ставови у средњем стручном образовању су: практична настава, настава у блоку, професионална пракса и вежбе.

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм, одређеног образовног профила (ППНУ) садржи поједине или све видове наставе ПОН-а

Практична настава је облик наставе који подразумева два начина реализације:

  • као посебан наставни предмет у оквиру листе стручних предмета;
  • као облик реализације једног или више различитих стручних предмета/модула.

Настава у блоку је облик наставе који подразумева реализацију часова једног одређеног стручног предмета више наставних дана узастопно.

Професионална пракса је облик наставе који подразумева три начина реализације:

  • као посебан стручни предмет, при чему се као облик реализације наводе практична настава или настава у блоку;
  • као облик реализације једног или више различитих стручних предмета/модула;
  • као феријална пракса, која може да буде посебан стручни предмет, или се реализује у појединим стручним предметима, најчешће у виду наставе у блоку; феријална пракса реализује се у образовним профилима чија специфичност занимања, односно технологија рада, због свог сезонског карактера, изискује да се одређене практичне вештине стичу после завршетка наставне године, односно у време школског распуста, у складу са годишњим планом рада школе.

Начин организовања и трајање професионалне праксе утврђује се планом и програмом наставе и учења.

Вежбе су облик наставе стручних предмета којим се практично примењује и увежбава претходно научено градиво и код ученика развијају практична знања, вештине, способности и ставови. У сарадњи са послодавцем може се реализовати само онај део часова вежби чији је исход, у складу са ППНУ, развој вештина, стицање рутине у обављању послова, увежбавање радних техника и пословних процедура и слично. Код послодавца се не могу реализовати часови вежби чији је исход увежбавање рачунских задатака, израда техничких цртежа и слично, као што је случај код одређених опште образовних и опште стручних предмета.

Послодавац може бити правно лице или предузетник чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних одговарајућим ППНУ.

Ментор је лице радно ангажовано код послодавца или предузетник, које у сарадњи са наставником, реализује одређени наставни садржај у циљу достизања знања, вештина, способности и ставова ученика прописаних стандардом квалификације односно ППНУ.

Наставник је наставник практичне наставе или наставник стручних предмета, запослен у школи, задужен да прати и доприноси постизању исхода знања, вештина, способности и ставова ученика на ПОН.

Организатор практичне наставе и вежби (Координатор ПОН) је лице запослено у школи задужено да планира и организује образовноваспитни рад везан за ПОН која се реализује у школи, привредним субјектима односно установама.

Лични картон ученика је документ који сачињава и води наставник у циљу евидентирања времена, активности и напретка ученика за време реализације ПОН код послодавца. Води се као писани документ или у електронском облику и основ је за вођење евиденције у књизи о образовно-васпитном раду и за оцењивање ученика.