Preaload Image
Back

Средња стручна школа за угоститељство, туризам и економију УТЕ

Митрополита Петра 8, 11108 Београд

7
образовних профила
20
професора и наставника
10
учионица и кабинета
18
објеката у којима се обавља пракса

 

"Non scholae, sed vitae discimus"

Не учимо за школу него за живот.

Сенека

основни подаци

Пун назив школе:

Средња стручна школа за угоститељство, туризам и економију УТЕ

Скраћен назив школе:

Средња школа УТЕ

Седиште школе:

Митрополита Петра 8, Београд-Палилула

Школа је верифована решењем

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Републике Србије број:

022-05-00269/2018-03 од 3.12.2019. године.

Врста делатности:

средње стручно образовање (85.32)

Број жиро рачуна:

160-6000000748130-45

 

основна делатност школе

У Средњој школи УТЕ се остварију образовни програми образовања и васпитања редовних и ванредних ученика за стицање општег и стручног знања и способности за непосредан рад, као и за даље школовање.

У школи се реализују наставни планови и програми за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању из подручја рада трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација. Реализација наставних планова и програма остварује се кроз теоријске и практичне облике наставе (вежбе, блок наставу, професионалну и феријалну праксу).

четворогодишње образовање

угоститељски техничар

кулинарски техничар

туристичко-хотелијерски техничар

економски техничар

трогодишње образовање

конобар

кувар

посластичар

Наставници Средње школе УТЕ

Најкомпетентнији стручњаци из друштвених, природних и стручних области

стручни кадар

тим наставника мотивисан да пренесе стечено знање и искуство

Стуб Средње школе УТЕ чини наш искусни стручни кадар, добри наставници, врхунски стручњаци и педагози који су искусни и спремни да ученике на интерактиван и непосредан начин укључе у процес стручног образовања и стицања нових знања.

Наш циљ је усвајање врхунског средњег стручног образовања и квалитетна припрема ученика за непосредан рад у струци.

Наш наставнички тим чине врхунски предавачи општеобразовних и стручних предмета са вишегодишњим искуством рада у средњој стручној школи.

Стручне предмете и практичну наставу предају најеминентнији и висококвалификовани предавачи са међународним искуством, као и професионалци са вишегодишњим искуством рада како у привреди, тако и у својству ментора који су током своје каријере одшколовали велики број сада већ успешних појединаца.

У току сваке школске године, Средња школа УТЕ редовно организује гостујућа предавања најеминентнијих домаћих и страних професора струке и најискуснијих предавача из редова угоститељске, туристичке и економске привреде.

 

организација наставе

у идеалним групама

Организација наставе у Средњој школи УТЕ се одвија по највишим светским стандардима.

У стручној школи главни предуслов за најпродуктивнији рад је величина групе, тј одељења у коме се изводе сви облици наставе. Из тог разлога, ученици Средње школе УТЕ похађају теоријску и практичну наставу у малим групама. На теоријској настави број ученика у једном одељењу не прелази 20, док их је на практичној настави и вежбама максимално 5.

Основни циљ образовања огледа се у успешном савладавању задатог наставног плана и програма и практичној обуци ученика за рад у струци сходно одабраном образовном профилу. Како би ученици били што успешнији, тј. како би најбоље савладали комплетну средњошколску обуку и били максимално припремљени за самостални рад или рад у тиму неопходни су сати и сати усвајања како теоријских, тако и практичних задатака, вежби и процедура рада. Зато је најбитније формирати идеалну групу ученика и на тај начин им омогућити да савладају комплетно школовање у најбољој и најподуктивнијој атмосфери.

 

 

циљеви Средње школе УТЕ

Наш основни циљ је оспособљавање ученика за самостално учење, даље образовање и самосталан рад, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења.

циљеви образовања и васпитања

  • Подстицање и развој психо-физичких и здравствених способности код ученика.
  • Развој интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе.
  • Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот.
  • Развијање свести о државној и националној припадности, неговање традиције и културе, као и културе националних мањина.
  • Развијање свести о значају заштите и очувања животне средине.
  • Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва.

 

оперативни циљеви

  • Међусобна сарадња свих учесника у наставном процесу у праћењу и усаглашавању рада унутар стручног образовања.
  • Препознавање и величање добре праксе и снага
  • Прихватање културе отвореног примања и давања искрених, подстичућих, кључних, конструктивних и стриктних повратних информација.
  • Давање и примање професионалних савета разматраних кроз дискусију и дијалог заснованих на јасним доказима или доброј пракси.

мисија и визија Средње школе УТЕ

мисија школе

Наша мисија је да својим ученицима пренесемо снагу, мудрост и жељу да промене свет на боље.

Стицањем практично применљивих знања, сталном бригом и подршком, активностима примереним узрасту, способностима ученика, кроз креативни рад и амбијент, формирање комплетне личности спремне за даље школовање и живот.

Мисија наше школе је да подстичемо лични интелектуални, социјални и емоционални развој ученика, развијамо свест о правима и одговорностима, негујемо међусобно разумевање и уважавање.

Поштовање

Успостављање дневне рутине и квалитетне комуникације је од виталног значаја за развијање поштовања.

Разумевање

Учимо ученике међусобном разумевању, прихватању и уважавању различитости.

Одговорност

Подстичемо развијање и прихватање одговорности.

Уважавање

Учимо прихватању индивидуалних карактеристика ученика.

 

 

визија школе

Стручна школа која пружа отималне услове за развој личности, вештина, умећа и навика, припремање ученика за даље школовање и практичну примену знања у свакодневном животу.

Желимо да наша школа постане подстицајна и препознатљива средина за интелектуални напредак и развој – где је настава савремена, квалитетна, мултидисциплинарна, прилагођена потребама и интересовањима ученика, где се сви осећају безбедно и прихваћено.

Наша визија је школа која се константно прилагођава модерном свету и која припрема ученике на сталне промене које се дешавају у овом свету.

Мултифункционална школа

Школа која нема само обавезу да ученике научи, већ и да их оформи као личности за даљи живот и будућност.

У корак са трендовима

Модерна школа која прати трендове и иде у корак са њима.

Прилагођена потребама

Школа која се прилагођава потребама сваког ученика, јер је сваки ученик јединствен.

Подстицајна и препознатљива

Школа са препознатљивим стилом и приступом, која подстиче ученике на рад и развој.